PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Kierownik: mgr Wioletta Górna
Lokalizacja: Budynek Główny - niski parter (poziom -1)
Telefon: 52 3655 905
Email: wioletta.gorna@biziel.pl

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...
Informacje dla pracowników

Przyjmowanie do pracy
Niezbędne formularze:
Dodatkowe dokumenty:
 • kopia świadectw pracy (z oryginałami do wglądu)
 • kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje (z oryginałami do wglądu)
 • kopia zaświadczenia z PUP o pobieraniu zasiłku (z oryginałem do wglądu)
 • karta obiegowa wydawana przez pracownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • skierowanie na badania wstępne wydawane przez pracownika Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Przyjęcie na wolontariat
Niezbędne formularze:
Dodatkowe dokumenty:
  - student:
 • ksero zaświadczenia ze szkoły lub uczelni,
 • ksero ubezpieczenia lub polisy OC i NW ze szkoły lub uczelni,
 • ksero książeczki sanitarno - epidemiologicznej
  - absolwent:
 • ksero dyplomu,
 • ksero prawo wykonywania zawodu,
 • ksero polisy lub ubezpieczenia OC NW (wartość ubezpieczenia do ustalenia z pracownikiem Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi)
 • ksero książeczki sanitarno - epidemiologiczna
 • radiolog/technik radiologii dodatkowo ksero dokumentu potwierdzającego kurs ochrony radiologicznej
Do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi należy dostarczyć również oryginały kserowanych dokumentów do wglądu w celu potwierdzenia zgodności ksera dokumentu z oryginałem.
Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
Niezbędne formularze:
Dodatkowe dokumenty:
 • Kopia aktu urodzenia dziecka z oryginałem do wglądu
Urlop ojcowski
Niezbędne formularze:
Dodatkowe dokumenty:
 • Kopia aktu urodzenia dziecka z oryginałem do wglądu
Urlop wychowawczy
Niezbędne formularze:
Dodatkowe dokumenty:
 • Kopia aktu urodzenia dziecka z oryginałem do wglądu
Urlop okolicznościowy
Niezbędne formularze:
Dodatkowe informacje:
 • Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DZ. U. 2014.1632 j.t. z późn. zm.):
"§ 15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:
1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy;
2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką."
Świadectwo pracy
Niezbędne formularze:
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (RP-7)
Niezbędne formularze:
Zgłoszenie członka rodziny do ZUS/ wyrejestrowanie członka rodziny z ZUS
Niezbędne formularze:
Zmiana do ZUS
Niezbędne formularze:

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.