PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Kierownik Katedry: dr hab.n.med. Jacek Budzyński
Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Grzegorz Pulkowski

Oddziałowa: mgr Beata Czerniak
Liczba łóżek: 43
Lokalizacja: Budynek Główny, 4-piętro, prawa strona
Telefon: 52 3655 584
Email: angiologia.biziel@gmail.com

pokaż/ukryj listę nr telefonów ...

pokaż/ukryj listę poradni ...


O Klinice

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych została wyodrębniona na mocy Uchwały nr 79 Senatu UMK z dnia 21.09.2010r., która wymienia Klinikę wśród samodzielnych jednostek prowadzących wraz z podległymi pracowniami działalność naukową, diagnostyczną, profilaktyczno-leczniczą oraz dydaktyczną od 01.06.2009r. Obowiązki Lekarza Kierującego Kliniką pełni dr n. med. Grzegorz Pulkowski.

Klinika prowadzi działalność usługowo-leczniczą na bazie 43-łóżek, z 7-mioma łóżkami intensywnego nadzoru internistyczno-kardiologicznego oraz Poradni Chorób Serca, Poradni Chorób Naczyń, Poradni Diabetologicznej oraz Pracowni Diagnostyki Chorób Serca, Pracowni Diagnostyki Chorób Naczyń i gabinetu konsultacyjnego. Klinika wyposażona jest w ultrasonograf z opcją ECHO serca, usg naczyń i usg jamy brzusznej, monitory do oceny podstawowych funkcji życiowych na sali intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz mobilne kardiomonitory, cykloergometr ekg, bieżnię do przeprowadzania testów wysiłkowych i testów marszowych, zestaw do badań holterowskich oraz dobowego monitorowania ciśnienia tętniczego, a także aparaty do oceny przepływów w naczyniach obwodowych. W Klinice leczeni są pacjenci ze schorzeniami mieszczącymi się w szerokim zakresie dziedziny chorób wewnętrznych oraz chorzy poddawani zabiegom wewnątrznaczyniowym na tętnicach obwodowych, głównie kończyn dolnych, łącznie z tętnicami podudzia i stopy. Pracownicy Kliniki wykonują także wewnątrznaczyniowe zabiegi na tętnicach podobojczykowych, nerkowych, szyjnych i kręgowych oraz zabiegi embolizacji tętnic trzewnych, m.in. w ramach tamowania krwawień z guzów nowotworowych nerki lub pęcherza moczowego (we współpracy z Pracownią Angiografii i Hemodynamiki Kliniki Kardiologii). Ponadto w Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych hospitalizowani są pacjenci wymagający intensywnego nadzoru, łącznie z chorymi kardiologicznymi, z niewydolnością oddechową, na oddechu kontrolowanym i zastępczym, a także pacjenci z niewydolnością przewodu pokarmowego, żywieni do- i pozajelitowo.

Pracownicy Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych współpracują głównie z zespołem Kliniki Chirurgii Ogólnej oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie przedoperacyjnego i pooperacyjnego przygotowania i prowadzenia pacjentów z chorobami naczyń krwionośnych, a także schorzeniami jamy brzusznej. Coraz silniej zacieśnia się współpraca z pozostałymi jednostkami szpitala, konsultowanymi przez lekarzy Kliniki (większość oddziałów zabiegowych Szpitala).

Pracownicy Kliniki Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych prowadzą działalność naukowo - dydaktyczną. Ośmiu lekarzy posiada stopień naukowy doktora nauk medycznych, dwóch pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie chorób wewnętrznych i angiologii; kilku jest członkami Zarządów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Pracownicy i rezydenci Oddziału Klinicznego Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych w latach 1996-2011 byli współautorami 317 prac naukowych, w tym 20 opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej na łączną wartość Impact Factor = 129,146. Uczestniczą oni ponadto w licznych konferencjach i warsztatach naukowo-szkoleniowych w kraju i zagranicą. Są zapraszani do wygłoszenia wykładów plenarnych, głównie w zakresie chorób wewnętrznych, angiologii oraz gastroenterologii. W Oddziale Klinicznym/Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych od chwili powstania prowadzone są zajęcia dydaktyczne z zakresu chorób wewnętrznych dla studentów III i V roku Wydziału Lekarskiego, praktyki studentów kierunku lekarskiego, dietetyki i ratownictwa Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Pracownicy Oddziału/Kliniki byli i są opiekunami i recenzentami kilkunastu prac licencjackich i magisterskich na kierunkach: dietetyka i pielęgniarstwo.

Klinika Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych znajduje się na liście Ministra Zdrowia jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, angiologii, kardiologii i diabetologii oraz staże kierunkowe w dziedzinie kardiologii, angiologii i diabetologii. Pielęgniarki i lekarze Kliniki prowadzą ponadto kursy specjalistyczne i warsztaty dla pielęgniarek i położnych w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i akredytowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Przeprowadzane są także szkolenia dla pracowników innych Oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego. Wiele pielęgniarek zatrudnionych w Klinice Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych podjęło studia licencjackie i magisterskie (w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego). Uczestniczą także w licznych kursach specjalistycznych podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Pracownicy

Kliniki, Oddziały Kliniczne, Oddziały

Kliniki, Oddziały

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.
Poradnie

Poradnie

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy w ramach realizowanych umów możliwość korzystania z wysokospecjalistycznych poradni przyszpitalnych
Zakłady

Zakłady

W ramach proponowanych usług Szpital świadczy diagnostykę obrazową, laboratoryjną, mikrobiologiczna, patomorfologiczną. Realizujemy rehabilitację narządów ruchu, głosu, słuchu oraz rehabilitację pediatryczną.